Trần Thạch Cao Vĩnh Tường – Khung Trần Nổi SmartLine – Tấm Trần Ánh Kim – m2