Trần Thạch Cao Vĩnh Tường – Khung Trần Chìm TiKa – m2