Trần Thạch Cao Vĩnh Tường – Khung Trần Chìm M29 – m2