Trần Thạch Cao Vĩnh Tường – Khung Trần Chìm Alpha – m2